Komunikat


W związku z rosnącym zapotrzebowaniem oraz wieloma pytaniami, wprowadzamy od jesieni 2022r nową ofertę terapeutyczną w postaci Terapia par.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z terapeutką prowadzącą Renatą Trojan-Satorą  +48 604 33 00 56mail

   Toksykologia


Zapraszamy do lektury artykułów związanych z toksykologią, m.in.problemami zatruć i dopalaczy w naszej czytelni.

Kodeks Etyczny Logopedy

Kodeks   Etyczny  Logopedy Polskiego  Związku  Logopedów
Podstawowym zadaniem logopedy jest profesjonalne prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej oraz systematyczne pogłębianie wiedzy.
Logopeda prezentuje wysoki poziom etyczny i zawodowy, tak pod kątem dobra pacjenta, jak i reputacji zawodowej.
Kodeks przedstawia wytyczne do wykonywania zawodu logopedy w Polsce.
1. Odpowiedzialność  osobista
1.1. Logopeda czynny zawodowo powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, których jakość może być potwierdzona certyfikatem wydawanym przez Polski Związek Logopedów
1.2. Logopeda zobowiązuje się dobrze znać język polski zarówno w mowie,
jak i w piśmie. Absolwenci zagranicznych uczelni logopedycznych i obcokrajowcy, którzy ukończyli polskie uczelnie zobowiązani są do zdania państwowego egzaminu
z języka polskiego.
1.3. Logopeda ma stale podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić się zawodowo tak, aby móc oferować pacjentom usługi logopedyczne na najwyższym poziomie.
1.4. Logopeda zobowiązuje się do respektowania obowiązujących norm społecznych.
1.5. Logopeda ma w sposób rzetelny informować pacjentów o skuteczności stosowanych metod diagnozy czy terapii.
2. Działalność  zawodowa
2.1. Logopeda dba o autorytet zawodu i respektuje standardy jego wykonywania.
2.2. Logopeda może się reklamować i zabiegać o pacjentów stosownie do posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Ma pamiętać o tym, że jego postawa zawodowa winna być godna naśladowania. Wszystkie ogłoszenia w informatorach lub ulotkach powinny być wyważone i skromne w swojej formie. Powinny zawierać imię i nazwisko, tytuł zawodowy, dni i godziny przyjmowania pacjentów, numer telefonu, a także zakres oferowanych usług.
2.3. Logopeda nie powinien uzależniać prowadzenia terapii od możliwości uzyskania awansu zawodowego lub korzyści finansowych.
2.4. Logopeda nie powinien kierować  pacjentów z placówek państwowych
do gabinetów prywatnych, jak też nie powinien kierować pacjentów do innych specjalistów z zamiarem uzyskania korzyści osobistych.
2.5. Logopeda zaangażowany w promocję i opracowywanie pomocy logopedycznych, książek i innych materiałów do diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej zobowiązany jest do ich obiektywnej prezentacji.
2.6. Logopeda pracujący w państwowych lub prywatnych instytucjach nie powinien akceptować zasad lub wytycznych, które kolidują z jego zawodową niezależnością
lub ją ograniczają; powinien wspierać kolegów w obronie ich zawodowej niezależności.
2.7. Wykwalifikowany logopeda jest odpowiedzialny za kształcenie i praktykę zawodową studentów logopedii.
2.8. Logopedzie nie wolno współpracować z osobami uprawiającymi zawód logopedy nielegalnie lub w sposób nierzetelny.
3. Odpowiedzialność  w  stosunku  do  pacjenta.
3.1. Podstawowym zadaniem logopedy w stosunku do pacjentów jest profesjonalna diagnoza oraz prowadzenie terapii adekwatnej do danego zaburzenia.
3.2. Logopedzie nie wolno dyskryminować w swoich placówkach pacjentów ze względu na ich status społeczny, rasę, religię, płeć i inne.
3.3. Logopeda dba o nawiązanie dobrego kontaktu z pacjentami podczas trwania terapii.
3.4. Logopeda dokonuje analizy efektywności prowadzonej terapii i powinien zdawać sobie sprawę z ewentualnego braku postępów terapii u pacjenta.
3.5. Opłaty za usługi logopedyczne powinny być uzgodnione z pacjentem przed rozpoczęciem terapii.
3.6. Logopeda zobowiązany jest do zachowywania tajemnicy zawodowej zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.
3.7. O ile logopeda dzieli się informacjami o pacjencie z innymi specjalistami, powinien upewnić się, iż te informacje są przekazane w ścisłym zaufaniu.
4. Odpowiedzialność  w  stosunku  do  innych  logopedów.
4.1. Logopeda nie dyskredytuje innych logopedów. Nie szkodzi osobiście im
i ich zawodowej pozycji.
4.2. Pacjent może być przeniesiony na terapię do innego logopedy  po konsultacji obydwu logopedów i za zgodą samego pacjenta. W przypadku, gdy terapia prowadzona jest przez więcej niż jednego logopedę, sprawa powinna być wyjaśniona przez samych zainteresowanych.
4.3. Logopeda dąży stale do wzrostu wiedzy w zakresie swojej specjalności i dzieli się wynikami swoich naukowych dociekań.
5. Odpowiedzialność  w  stosunku  do  Polskiego  Związku  Logopedów.
5.1. Logopeda - członek Polskiego  Związku Logopedów zobowiązany jest
do przestrzegania statutu PZL i dyscypliny związkowej.
5.2. Polski Związek Logopedów i jego członkowie dążą do upowszechniania wiedzy logopedycznej w społeczeństwie.
5.3. Logopeda dba o rzetelność publikowanych w mediach informacji dotyczących zaburzeń mowy.
6. Etyczne  wskazania  dla  nauki.
6.1. Pacjent lub jego opiekun musi wyrazić pisemną zgodę na badania naukowe i wykorzystanie ich wyników.
6.2. Badania nie mogą naruszać godności pacjenta.
6.3. Logopeda stosuje wyłącznie metody diagnozy i terapii naukowo uzasadnione.
 
Zatwierdzono uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów w dniu 1 marca 2013 r.

Żródło
Polski Związek Logopedów

Kontakt
Dzwoniąć pod poniższe numery skontaktujesz sie bezpośrednio ze specjalistą
Agnieszka Ryss - psychoterapeutka  +48 668 70 15 89
Renata Trojan-Satora - psychoterapeutka +48 604 33 00 56
Urszula Lang - neurologopedka +48 609 72 91 91
Leszek Satora - dr n. biol - konsultant ds. naukowych - napisz

Ochrona Danych Osobowych